Editor

Editor

श्री. सुखदेव जमदाडे
कृषि सहाय्यक,
तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, गेवराई,
जिल्हा - बीड, महाराष्ट्र
फोन /व्हॉटसअप नंबर -9881907000
Email I'd - sukdeo@gmail.com

श्री.संतोष उत्तमराव गिरी
कृषि सहाय्यक,
तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, गंगापूर,
जिल्हा - औरंगाबाद, महाराष्ट्र.
फोन/ व्हॉटसअप नंबर - ९४२०७८९८९०
Email I'd - santosh6774@gmail.com

श्री. बाळासाहेब संतुकराव शिंदे
कृषि सहाय्यक
तालुका कृषि अधिकारी, परभणी
जिल्हा - परभणी, महाराष्ट्र
फोन / व्हॉटसअप नंबर - ९४२२७०४००३
E-mail I'D -bsshinde1@gmail.com

श्री. प्रदीप भाऊसाहेब भोर
कृषि सहाय्यक,
तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, सिन्नर
जिल्हा - नाशिक, महाराष्ट्र
फोन - व्हॉटसअप नंबर - ८२७५२०१८०८
Email I'd - bhorpradeep@gmail.com

श्री. समाधान चौधरी
कृषि सहाय्यक,
तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, सोयगाव,
जिल्हा - औरंगाबाद, महाराष्ट्र
फोन- व्हॉटसअप नंबर ९८८१४३९८८८
Email- samachaudhari@gmail.com

श्री. मिलिंद गजानन राठोड
कृषि सहाय्यक
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय,
जिल्हा - नागपूर, महाराष्ट्र
फोन - व्हॉटसअप नंबर - ९७३०१४४५२५
Email I'd- mrathod73@yahoo.com

श्री. निलेश रत्नाकर बिबवे
कृषि सहाय्यक
तालुका कृषि अधिकारी, कोपरगाव
जिल्हा - अहमदनगर, महाराष्ट्र
फोन / व्हॉटसअप  नंबर - ८८०५७७१३००,९७६६०४०९५०
Email I'd - nileshbibwe2015@gmail.com